Adatvédelem

Adatvédelmi- és Adatkezelési tájékoztató

A Dr. Green Kft. elkötelezett vásárlói személyes adatainak védelmének terén, és minden esetben tiszteletben tartja azok információs önrendelkezési jogát. A Dr. Green Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz mely az adatok biztonságát garantálja. A Dr. Green Kft.az Ön minden személyes adatát az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásainak eleget téve kezeli.

DEFINÍCIÓK

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Dr. Green Kft. részére Ön által biztosított adatszolgáltatás az Ön hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatokat Dr. Green Kft. kizárólag tagnyilvántartással kapcsolatban, üzletértékelési valamint kapcsolattartási célból gyűjti, rögzíti és tárolja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a felhasználó neve és e-mail címe, valamint a kérdés során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Dr. Green Kft. az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tárolja .

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult: Dr. Green Kft. (2484 Gárdony, Balatoni út 55
.Cégjegyzékszám: 07-09-025675)

Az adatokat kizárólag a Dr. Green Kft. adatkezeléssel foglalkozó munkatársai ismerhetik meg.

ADATKEZELÉSI ELVEK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Dr. Green Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére csak az Ön előzetes, írásbeli hozzájárulásával adja ki, kivéve ha erre jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján köteles

Ön kérelmezheti az adatkezelőnél:

a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merülne fel, tájékoztatásért kérem írjon az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Amennyiben szeretné visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, úgy azt az itt található Visszavonási nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és annak a következő postacímre történő visszajuttatásával teheti meg:

Dr. Green Kft.

2484 Gárdony, Balatoni út 55

A Visszavonási nyilatkozat érkeztetése után a cég haladéktalanul intézkedik az Ön adatainak kezelési rendszerünkből történő törléséről. Dr. Green Kft. erről Önt ezután írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ezen túlmenően bírósághoz is fordulhat.